Informační memorandum o zpracování osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání společnosti

Dům u Agáty, s.r.o.

Naše poslání a cíle

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. základní informace o zpracování osobních údajů
  • Společnost Dům u Agáty s.r.o., IČO: 24219690, se sídlem Rudoltická 1182/6a, Řeporyje, 155 00 Praha 5, (dále jen „Společnost“ nebo jen „my“), vydává toto informační memorandum o zpracování osobních údajů prováděném Společností (dále jen „Memorandum“).
  • Účelem tohoto Memoranda je informovat Vás, tedy zaměstnance Společnosti a uchazeče o zaměstnání ve Společnosti, jakožto subjekty údajů (dále jen „Vy“), o zpracování Vašich osobních údajů prováděném ze strany Společnosti a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.
  • Toto Memorandum může být Společností měněno a doplňováno. Aktuální znění tohoto Memoranda naleznete na adrese sídla Společnosti, v sesterně v 1.NP. Přestože Vás budeme o změnách a doplněních tohoto Memoranda vhodným způsobem informovat, doporučujeme, abyste se s aktuálním zněním Memoranda pravidelně seznamovali.
 2. Kontaktní údaje Společnosti
  • Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se problematiky zpracování Vašich osobních údajů a jejich ochrany, kontaktujte nás na e-mailové adrese ilona.knezinkova@uagaty.cz
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
   • V souladu s požadavky příslušných právních předpisů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv.
   • Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována Mgr. Ilona Kněžínková.
   • Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na e-mailové adrese ilona.knezinkova@uagaty.cz nebo osobně.
 3. Odborné pojmy
  • Nevyplývá-li z kontextu tohoto Memoranda jinak, mají odborné pojmy použité v tomto Memorandu dále uvedený význam:
   • „citlivý osobní údaj“
    • znamená osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, a údaje o trestné činnosti či jiné intimní údaje;
   • osobní údaj
    • znamená informace o Vaší osobě, které Vás identifikují či umožňují identifikovat, a které jsou blíže vymezeny v části (C) tohoto Memoranda;
   • „příjemce“
    • znamená fyzickou nebo právnickou osobu (jinou společnost), orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, kterému jsou Vaše osobní údaje poskytnuty (např. lékaři či orgán státní správy);
   • „správce“ či správce osobních údajů“
    • v případě zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto Memorandu je správcem Vašich osobních údajů Společnost;
   • subjekt údajů
    • znamená fyzickou osobu, o které zpracováváme osobní údaje – tedy Vás jakožto zaměstnance Společnosti (ve smyslu níže uvedené definice) a uchazeče o zaměstnání;
   • třetí stát
    • znamená jiný stát než členský stát Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko;
   • „zaměstnanec“
    • znamená zaměstnance Společnosti, ať již pracujete pro Společnost na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce či jiné obdobné smlouvy, včetně smlouvy o výkonu funkce orgánu či člena orgánu Společnosti. Zaměstnancem se rozumí též agenturní zaměstnanec nebo dočasně přidělený zaměstnanec na základě dohody o dočasném přidělení. Pro účely tohoto Memoranda se zaměstnancem rovněž rozumí i společník či statutární orgán Společnosti či jiná spolupracující osoba;
   • zpracování“ či „zpracování osobních údajů
    • znamená jakýkoliv způsob nakládání s osobními údaji jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
   • „zpracovatel“ či „zpracovatel osobních údajů
    • znamená fyzickou nebo právnickou osobu, agenturu nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Společnost (např. účetní či advokátní společnosti).

SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ

 1. Soulad s právními předpisy
  • Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou a při zpracování Vašich osobních údajů tak dodržujeme veškeré povinnosti a plníme veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů s ohledem na plnění povinností dle Zákona o sociálních službách.
 2. Základní zásady zpracování osobních údajů
  • Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů.
   • Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti
    • Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.
   • Zásada účelového omezení
    • Shromažďujeme (a zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
   • Zásada minimalizace údajů
    • Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování Vašich osobních údajů přiměřený, relevantní a nezbytný.
   • Zásada přesnosti
    • Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme.
   • Zásada omezení uložení
    • Zpracováváme (ukládáme) Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
   • Zásada integrity a důvěrnosti
    • Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
   • Zásada odpovědnosti
    • Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soulad zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy.
   • Zásada mlčenlivosti
    • Zpracování Vašich osobních údajů ve většině případů podléhá zákonné povinnosti mlčenlivosti.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje (kategorie osobních údajů)
  • V závislosti na konkrétním smluvním vztahu a jednotlivých pracovních pozic o Vás můžeme zpracovávat následující osobní údaje (kategorie osobních údajů):
   • Identifikační údaje
    • údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby, zejména akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, státní příslušnost, údaj o Vaší pracovní pozici či funkci;
   • Kontaktní údaje včetně elektronických
    • údaje sloužící pro kontaktování a komunikaci s Vaší osobou, zejména telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště, příp. přechodného bydliště, jiná kontaktní adresa;
   • Ověřovací (autentifikační) údaje
    • údaje sloužící k bezpečnému ověření (verifikaci) identity Vaší osoby, zejména jméno, příjmení či přihlašovací jméno, hesla, PIN, čip karty a další elektronické autentifikační prvky;
   • Profesní profilové údaje
    • údaje uvedené ve Vašich životopisech (např. o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, pracovních zkušenostech a dovednostech), dále sem patří údaje o Vašich profesních dovednostech získaných v naší Společnosti;
   • Hodnotící údaje
    • údaje týkající se hodnocení o Vaší pracovní výkonnosti, plnění pracovních cílů a plnění pracovních povinností;
   • Mzdové údaje
    • údaje sloužící k úhradě mezd, bonusů a odměn, včetně údajů nezbytných pro výpočet mezd (např. údaje o čerpání dovolené, o nemocenské);
   • Platební údaje
    • údaje sloužící k provádění plateb, zejména číslo Vašeho bankovního účtu;
   • Údaje o dalších osobách
    • údaje o Vašich rodinných příslušnících (jméno a příjmení, počet dětí, rodná čísla);
   • Údaje o zdravotním stavu
    • údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu a případných zdravotních omezení;
   • Údaje o trestné činnosti
    • údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření týkajících se Vaší osoby;
   • Údaje o pracovně-právních nárocích
    • údaje o Vašich nárocích vůči Společnosti a nárocích Společnosti vůči Vaší osobě vyplývajících z Vašeho pracovněprávního vztahu ke Společnosti, jako např. údaje o Vašem nároku na náhradu škody vůči Společnosti či údaje o Vašich nárocích v případě nemoci z povolání, z pracovního úrazu, dále se jedná o údaje o škodních událostech a výši způsobené škody Vaší osobou Společnosti, údaje o Vašich závazcích vůči Společnosti v případě poskytnutí zaměstnanecké půjčky a další;
   • Audiovizuální údaje
    • údaje zachycené formou audiovizuálních záznamů, zejména fotografie, video záznamy
   • Další údaje
    • je možné, že o Vás zpracováváme i další osobní údaje zde výslovně neuvedené, nicméně se v každém případě bude jednat o osobní údaje nezbytné pro plnění účelů uvedených v tomto Memorandu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zdroje zpracovávaných osobních údajů
  • Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údaje jste Vy osobně (např. když s Vámi uzavíráme pracovní smlouvu nebo když nám zašlete Váš životopis). Vaše osobní údaje dále získáváme z veřejně dostupných seznamů, rejstříků a registrů (např. obchodní rejstřík či živnostenský rejstřík). Vaše osobní údaje konečně získáváme též od třetích osob, např. od Vašeho předchozího zaměstnavatele, pokud je uveden jako reference ve Vašem životopise.
  • Pokud Vás zajímá konkrétní zdroj zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit.
 2. Právní důvody a účely zpracování osobních údajů
  • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních důvodů: (i) z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a Vaší osobou včetně předsmluvního jednání, (ii) z důvodu plnění právní povinnosti stanovené Společnosti právními předpisy, (iii) z důvodu oprávněných zájmů Společnosti, (iv) pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, tak rovněž na základě Vašeho souhlasu, a (v) ve výjimečných situacích můžeme zpracovávat osobní údaje též z důvodu ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.
  • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely zpracování osobních údajů uvedené v tomto článku. Pokud bychom v budoucnu zpracovávali Vaše osobní údaje pro jiné než níže uvedené účely, budeme Vás o tom vhodným způsobem předem informovat.
  • Pokud Vás zajímá konkrétní právní titul týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit.
  1. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou
   • Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, je zpracování Vašich osobních údajů založeno především na této smlouvě (např. smlouvě o poskytování sociální služby). Bez zpracování těchto Vašich osobních údajů by vůbec nebylo možno zmíněnou smlouvu uzavřít a následně ji plnit (tj. poskytovat Vám sjednané služby).
   • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:
    • Interní smluvní agenda
     • Účel interní smluvní agendy zahrnuje samotné uzavírání smluvních vztahů se zaměstnanci Společnosti, jejich změn a ukončování (včetně předsmluvního vyjednávání), vedení evidence o těchto smluvních vztazích a související komunikaci mezi zaměstnanci a Společností.
    • Externí smluvní agenda
     • Externí smluvní agenda zahrnuje zpracování Vašich osobních údajů pro účely jednání se třetími osobami (např. zákazníky a dodavateli) a uzavírání smluvních vztahů s těmito osobami (včetně předsmluvního vyjednávání, změn a ukončování), v případě, že v těchto záležitostech vystupujete jménem Společnosti (např. uvedení Vašeho jména ve smlouvě, na plné moci, emailová adresa apod.), dále sem patří vedení evidence o těchto smluvních vztazích a související komunikaci mezi Společností a třetími osobami. Výše uvedené se Vás týká pouze tedy, pokud je náplní Vaší práce zastupovat Společnost.
    • Pracovní cesty
     • Jedná se o zpracování Vašich osobních údajů za účelem vyslání na pracovní cesty, pokud se týká Vaší pracovní pozice (např. rezervace ubytování a dopravy, vyřizování víza apod.) včetně údajů nutných pro pracovní povolení.
    • Svěření hodnot a věcí
     • Zpracování osobních údajů za účelem svěřování hodnot a věcí Společnosti nutných k výkonu Vaší činnosti ve Společnosti (např. svěření klíčů, čipů, služebního vozidla, PC, mobilního telefonu, pracovního oblečení či svěření hotovosti z pokladny aj.);
  2. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění právní povinnosti
   • Vaše osobní údaje zpracováváme dále proto, že to po nás vyžadují příslušné právní předpisy, například v rámci mzdové, daňové a účetní agendy, v případě zaměstnávání cizinců, pracovního a preventivního lékařství, zápisů do veřejných seznamů a rejstříků a archivnictví.
   • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:
    • Mzdová agenda
     • Tímto zpracováním se rozumí zpracování osobních údajů pro účely zaměstnanecké mzdové agendy, tedy pro účely výplaty mezd a odměn, včetně provádění zákonem stanovených odvodů (zejména daně z příjmu, důchodového pojištění, nemocenského pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) a případných srážek ze mzdy, vedení předepsané mzdové evidence, plnění registračních a ohlašovacích povinností vůči příslušných státním orgánům a plnění dalších souvisejících povinností stanovených příslušnými právními předpisy.
    • Daňová agenda
     • V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely daňové agendy, tedy pro účely přípravy, zpracování a podávání daňových přiznání, daňových hlášení a jiných daňových výkazů, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených daňovými předpisy.
    • Účetní agenda
     • Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vedení účetnictví a provádění účetních auditů, plnění registračních a evidenčních povinností, plnění povinností v souvislosti s výkaznictvím, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených účetními předpisy.
    • Povinné evidence
     • Zpracování osobních údajů za účelem povinné evidence vedené Společností, např. evidence Vaší účasti na povinných školeních, evidence v povinných knihách (v knize úrazů, v knize údržby strojů, evidence dopravních nehod aj.), dále sem patří evidence pracovní doby zaměstnanců Společnosti aj.
    • Zaměstnávání cizinců
     • Tímto zpracováním se rozumí zpracování osobních údajů pro účely zaměstnávání cizinců (včetně občanů EU) a plnění s tím souvisejících povinností stanovených příslušnými právními předpisy (zejména zajištění povolení k pobytu, vízová agenda a komunikace s příslušnými orgány státní správy, evidence zaměstnaných cizinců a občanů EU podle zákona o zaměstnanosti).
    • Pracovní a preventivní lékařství
     • V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely pracovního a preventivního lékařství v rozsahu předepsaném pracovně-právními předpisy za účelem zjištění zdravotní způsobilosti k dohodnuté práci (např. zajištění a evidence vstupních prohlídek, periodických prohlídek, mimořádných prohlídek atd.).
    • Pojistná agenda
     • Tímto se rozumí zpracování osobních údajů pro účely zajištění pojistné ochrany proti pojistným rizikům v rámci provozu Společnosti, a to zajištění zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, pojištění odpovědnosti za provoz dopravních prostředků apod.
    • Archivnictví
     • Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely plnění archivačních povinností stanovených příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, daňovými předpisy či účetními předpisy.
    • Audity
     • Zpracování osobních údajů za účelem umožnění provádění povinných auditů ve Společnosti např. účetní, daňové aj.;
    • Součinnost s orgány veřejné moci
     • Zpracování osobních údajů za účelem poskytování povinných informací orgánům veřejné moci, např. orgánům činným v trestním řízení, hygieně a bezpečnosti práce aj.
  3. Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů
   • Vaše osobní údaje dále zpracováváme též na základě tzv. oprávněných zájmů Společnosti, to však vždy pouze za podmínky, že před těmito oprávněnými zájmy nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.
   • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:
    • Personální agenda
     • Zpracování osobních údajů za účelem vedení personální agendy, tedy zejména personálního řízení, vzdělávání a školení zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců z hlediska plnění pracovních úkolů a cílů (avšak pouze u pozic, u kterých je tento přístup nezbytný vzhledem k nastavenému způsobu hodnocení plnění pracovně-právním vztahu ke Společnosti), vedení osobních spisů zaměstnanců (včetně životopisů, osvědčení a kvalifikací zaměstnanců), vedení různých evidencí zaměstnanců Společnosti (např. evidence výročí a narozenin, telefonní seznam, evidence docházky, hesel) aj.
     • Oprávněným zájmem Společnosti je zde efektivní fungování Společnosti a spokojenost zaměstnanců Společnosti.
    • Propagace společnosti navenek
     • Zpracování osobních údajů za účelem prezentace Společnosti na internetu, včetně prezentace na sociálních sítí (např. Facebook) a dále prezentace v tištěných médiích. Vaše osobní údaje za tímto účelem jsou zpracovávány v omezeném rozsahu, a to nanejvýš foto.
     • Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na její propagaci a zvýšení jejího renomé u veřejnosti.
    • Ochrana právních zájmů Společnosti
     • V rámci této agendy se jedná o zpracování osobních údajů v souvislosti s ochranou právních nároků a právem chráněných zájmů Společnosti, ať již jde o případy, kdy Společnost uplatňuje nároky vůči zaměstnancům či třetím osobám, nebo případy, kdy se Společnost naopak brání proti nárokům uplatněným zaměstnanci či třetími osobami, a to mimosoudní, soudní či exekuční cestou.
     • Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na ochraně svých práv a zájmů, tedy na vymáhání nároků Společnosti vůči třetím osobám a na zajištění obrany Společnosti proti nárokům uplatněným vůči ní.
    • Bezpečnost a ochrana, vč. dodržování závazků  
     • Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely zajištění bezpečnosti ve Společnosti včetně IT a síťové bezpečnosti a ochrany majetku Společnosti a majetku dalších osob. Za tímto účelem je společnost vybavena zabezpečovacími systémy v podobě evidence přístupu prostor do Společnosti, osobou, která zpracovává údaje poskytnuté v souvislosti se zamezením nelegitimních, neetických nebo nezákonných praktik na pracovišti.
     • Oprávněným zájmem Společnosti je zde ochrana majetku Společnosti a třetích osob a zajištění bezpečnosti osob nacházejících se v prostorách Společnosti.
    • Škodní agenda a pojistná agenda
     • Tímto se rozumí zpracování osobních údajů pro účely zajištění (dobrovolné) pojistné ochrany proti pojistným rizikům v rámci provozu Společnosti. V případě škodní agendy se jedná o zpracování osobních údajů pro účely a v souvislosti s prevencí škodních událostí, evidencí škodních událostí a řešením škodních událostí.
     • Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na pojištění svého majetku a na řešení škodních událostí způsobených na majetku Společnosti.
    • Zaznamenání akce
     • Sem spadá zpracování osobních údajů za účelem uchování audio a video záznamů z pracovních aktivit Společnosti s klienty a jejich následného využití při prezentaci Společnosti na internetu či uvnitř Společnosti.
     • Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na spokojenosti svých klientů a vytváření přátelského prostředí mezi klienty a zaměstnanci.
    • Nábor nových zaměstnanců
     • Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely náboru nových zaměstnanců Společnosti, tedy přijímání, zpracování a evidence životopisů, výběru (selekce) uchazečů o zaměstnání, konání pracovních pohovorů, hodnocení uchazečů o zaměstnání, činění nabídek na zaměstnání ve Společnosti a komunikace s uchazeči v rámci celého náborového procesu.
     • Oprávněným zájmem Společnosti je zde nábor nových pracovníků Společnosti, a tedy efektivní fungování Společnosti.
  4. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu
   • Vaše osobní údaje zpracováváme též na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, a to v případě, že nám Váš souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnete. V takovém případě pak zpracováváme dotčené osobní údaje pouze pro účely zpracování osobních údajů, pro které nám Váš souhlas poskytnete.
   • Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a máte tak právo Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat.
   • Zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu smí být využito pouze výjimečně a za splnění striktní podmínky, že neudělení Vašeho souhlasu na Vás nebude mít žádný negativní dopad ze strany Společnosti.
  5. Příjemci (kategorie příjemců) osobních údajů
   • Vaše osobní údaje jsou vsouvislosti se shora uvedenými účely předávány třetím osobám, které jsou označovány jako příjemci osobních údajů. Jedná se o společnosti (či o fyzické osoby), se kterými Společnost spolupracuje buď jako se svými obchodními partery nebo při využívání služeb těchto společností, případně v rámci plnění svých zákonných povinností. 
   • Přehled příjemců (kategorií příjemců), kterým jsou Vaše osobní údaje Společností poskytovány lze nalézt v příloze č. 1 tohoto Memoranda.
  6. Doba uložení (zpracování) osobních údajů
   • Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů.
   • V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu určenou právními předpisy, a to zejména daňovými a účetními předpisy.
   • V případě plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Společností a dále následujících 10let po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči Vám či z Vaší strany vůči Společnosti.
   • V případě našeho oprávněného zájmu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu existence pracovně – právního(nebo obdobného) vztahu a po dobu výkonu ochrany právních zájmů Společnosti (obecně 10 let skončení pracovně-právního vztahu). V případě oprávněného zájmu Bezpečnost a ochrana, tj. sběru dat v rámci kamerového systému, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 7 dnů.
   • V případě našeho oprávněného zájmu Náboru nových zaměstnanců, zpracováváme Vaše osobní údaje nejdéle 6 měsíců po skončení výběrového řízení.
   • V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

VAŠE PRÁVA

 1. Obecné informace
  • Tato část Memoranda obsahuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů prováděném Společností nebo pro Společnost.
 2. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
   • V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to kterýmkoliv způsobem uvedeným níže.
   • Váš souhlas můžete odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování.
   • Souhlas s prezentací fotografie na webových stránkách či jiných tištěných PR materiálech Společnosti – bez odvolání souhlasu platí i po ukončení pracovního aj. poměru.
 3. Právo na přístup k osobním údajům
   • Máte právo získat od Společnosti potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv.
   • V případě, že Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům a právo na poskytnutí informací uvedených v tomto Memorandu.
   • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům Vám poskytneme tím způsobem, že Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí první kopie je bezplatné. Za poskytnutí dalších kopií na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek (s přihlédnutím k vynaloženým administrativním nákladům).
   • Výše uvedená potvrzení, informace a kopie Vám budou Společností poskytnuty písemně či v elektronické formě. Jestliže však podáte žádost v elektronické formě, budou Vám potvrzení, informace a kopie poskytnuty v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný způsob.
 4. Právo na opravu a doplnění osobních údajů
  • Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
  • Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, a to v případě, že:
   • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly Společností shromážděny nebo jinak zpracovány;
   • odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Vaše osobní zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování vašich osobních údajů;
   • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a současně nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
   • osobní údaje byly z naší strany zpracovány protiprávně; nebo
   • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimž jsme vázáni.
    • V případě uplatnění práva na výmaz a splnění podmínek pro tento výmaz Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bychom Vaše osobní údaje potřebovali pro plnění právní povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků či pro účely archivace.
    • Pokud byly Vaše osobní údaje zveřejněny, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali další správce, kteří osobní údaje zpracovávají, že jste požádali, aby vaše osobní údaje byly vymazány.
 6. Právo na omezení zpracování
  • Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
   • budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
   • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití;
   • Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
   • vznesete námitku proti zpracování, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
    • V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, Společností zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
    • V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, budeme Vás informovat o případném zrušení omezení zpracování.
 7. Právo na přenositelnost údajů
  • Máte právo po nás vyžadovat, abychom předali Vaše osobní údaje (které jste nám sami poskytli) jinému správci (tj. společnosti, kterou si sami určíte), to však pouze v následujících případech:
   • zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou; a (současně)
   • zpracování je Společností prováděno automatizovaně.
 8. Právo vznést námitku
  • Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na Vašem oprávněném zájmu.
  • V případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže (a) bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (b) by to bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 9. Právo podat stížnost u dozorového orgánu
  • V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či nevyhoví-li Společnost vaší žádosti týkající se Vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů.
  • Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů i bez předchozí žádosti adresované Společnosti.
  • Nevyhoví-li Úřad na ochranu osobních údajů Vaší stížnosti, případně se jí vůbec nebude zabývat nebo nebude-li Vás informovat do tří měsíců o pokroku v řešení Vaší stížnosti, máte proti takovému postupu Úřadu na ochranu osobních údajů právo na soudní ochranu.
 10. Právo na soudní ochranu
  • V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu.

ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 1. Způsob uplatňování práv subjektů údajů
  • Vaše žádosti ve věci jakýchkoliv Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společností (dále jen „Žádost(i)“) můžete uplatnit u Společnosti prostřednictvím emailové adresy ilona.knezinkova@uagaty.cz
 2. Vyřizování žádostí subjektů údajů
  • Bezúplatnost vyřizování Žádosti
   • Není-li v tomto Memorandu výslovně uvedeno jinak, je vyřizování Vašich Žádostí a přijímání jakýchkoliv následných opatření prováděno bezúplatně.
  • Náležitosti Žádosti
   • Z Vaší Žádosti musí být zřejmé, že tuto Žádost činíte Vy, a o co Společnost žádáte. Společnost od Vás může požadovat bližší konkretizaci Žádosti či jejích důvodů.
  • Přijetí Žádosti subjektu údajů
   • Bude-li Vaše Žádost podána [prostřednictvím e-mailové pošty či webového formuláře], bude Vám její přijetí bez zbytečného odkladu potvrzeno Společností, a to v závislosti na způsobu podání Žádosti e-mailovou poštou či jiným vhodným způsobem.
  • Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti
   • Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti (zejména opakující se Žádosti) mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem (s ohledem na administrativní náklady) či odmítnuty.
  • Vyřízení Žádosti subjektu údajů
   • Žádosti jsou vyřizovány bezodkladně a v každém případě do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Žádosti.
   • Ve výjimečných případech (zejména s ohledem na složitost či počet všech vyřizovaných Žádostí) může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně o další dva (2) měsíce. O takovém výjimečném prodloužení lhůty k vyřízení Žádosti Vás budeme informovat, a to nejpozději ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Vaší Žádosti, a to společně s důvody pro takový odklad.
   • V případě odmítnutí Vašeho požadavku Vás budeme o tomto informovat a rovněž Vás budeme informovat o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.
     •  

Prvotřídní péče je naše priorita