Informanční memorandum o zpracování osobních údajů obchodních partnerů společnosti

Dům u Agáty, s.r.o.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Základní informace o zpracování osobních údajů
  • Společnost Dům u Agáty s.r.o., IČO: 24219690, se sídlem Rudoltická 1182/6a, Řeporyje, 155 00 Praha 5, (dále jen „Společnost“ nebo jen „my“), vydává toto informační memorandum o zpracování osobních údajů prováděném Společností (dále jen „Memorandum“).
  • Společnost je poskytovatelem sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále jen „Zákon o sociálních službách“).
  • Účelem tohoto Memoranda je informovat Vás, tedy obchodní partnery naší Společnosti, jakožto subjekty údajů (dále jen „Vy“), o zpracování Vašich osobních údajů prováděném ze strany Společnosti a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.
  • Toto Memorandum se vztahuje pouze na takové zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno námi samotnými (samotnou Společností), jako správcem osobních údajů, nebo pro nás (pro Společnost), jako správce osobních údajů, jinou osobou (tzv. zpracovatelem osobních údajů).
  • Toto Memorandum může být Společností měněno a doplňováno. Aktuální znění tohoto Memoranda naleznete na adrese webu naší Společnosti http://www.dumuagaty.cz.
 2. Kontaktní údaje Společnosti
  • Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se problematiky zpracování Vašich osobních údajů a jejich ochrany, kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy ilona.knezinkova@uagaty.cz
 3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  • V souladu s požadavky příslušných právních předpisů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv.
  • Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována Mgr. Ilona Kněžínková.
  • Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat prostřednictvím emailové adresy ilona.knezinkova@uagaty.cz.
 4. Odborné pojmy
  • Nevyplývá-li z kontextu tohoto Memoranda jinak, mají odborné pojmy použité v tomto Memorandu dále uvedený význam:
   • osobní údaj
    • znamená informace o Vaší osobě, které Vás identifikují či umožňují identifikovat, a které jsou blíže vymezeny v části (C) tohoto Memoranda;
   • „příjemce“
    • znamená fyzickou nebo právnickou osobu (jinou společnost), orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, kterému jsou Vaše osobní údaje poskytnuty (např. dopravní společnosti či policejní orgán);
   • „správce“ či správce osobních údajů“
    • znamená osobu, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto Memorandu je správcem Vašich osobních údajů Společnost;
   • subjekt údajů
    • znamená fyzickou osobu, o které zpracováváme osobní údaje – tedy Vás jakožto naše obchodní partnery (či jejich zaměstnance);
   • třetí stát
    • znamená jiný stát než členský stát Evropské unie, Island, Norsko a Lichtenštejnsko;
   • zpracování“ či „zpracování osobních údajů
    • znamená jakýkoliv způsob nakládání s osobními údaji jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení; a
   • zpracovatel“ či „zpracovatel osobních údajů
    • znamená fyzickou nebo právnickou osobu, agenturu nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Společnost (např. účetní či advokátní společnosti).

SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ

 1. Soulad s právními předpisy
  • Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou a při zpracování Vašich osobních údajů tak dodržujeme veškeré povinnosti a plníme veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů s ohledem na plnění povinností dle Zákona o sociálních službách.
 2. Základní zásady zpracování osobních údajů
  • Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů.
   • Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti
    • Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.
   • Zásada účelového omezení
    • Shromažďujeme (a zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
   • Zásada minimalizace údajů
    • Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování Vašich osobních údajů přiměřený, relevantní a nezbytný.
   • Zásada přesnosti
    • Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme.
   • Zásada omezení uložení
    • Zpracováváme (ukládáme) Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
   • Zásada integrity a důvěrnosti
    • Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
   • Zásada odpovědnosti
    • Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soulad zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy.
   • Zásada mlčenlivosti
    • Zpracování Vašich osobních údajů ve většině případů podléhá zákonné povinnosti mlčenlivosti.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje (kategorie osobních údajů)
  • V závislosti na konkrétním smluvním vztahu můžeme o Vás zpracovávat následující osobní údaje (kategorie osobních údajů):
   • Identifikační údaje
    • údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby, zejména akademický titul, jméno, příjmení, IČO, údaj o Vaší pracovní pozici či funkci;
   • Kontaktní údaje včetně elektronických
    • údaje sloužící pro kontaktování a komunikaci s Vaší osobou, zejména telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa Vašeho pracoviště;
   • Platební údaje
    • údaje sloužící k provádění plateb, zejména číslo bankovní účtu, informace o platební kartě či jiném platebním prostředku (např. PayPal);
   • Údaje o právních nárocích
    • údaje o Vašich nárocích vůči Společnosti a nárocích Společnosti vůči Vaší osobě vyplývajících ze smluvního i mimosmluvního vztahu mezi Vámi a Společností, jako např. údaje o Vašem nároku na náhradu škody vůči Společnosti či údaj o nároku Společnosti vůči Vám např. z titulu smluvní pokuty či nezaplacené ceny zboží;
   • Údaje o majetkové situaci
    • údaje o Vaší majetkové situaci, ekonomické důvěryhodnosti a Vaší platební morálce, včetně Vašich majetkových poměrů a údaj o Vašem případném zadlužení, pokud tyto budou podstatné pro smluvní vztah, který máte se Společností;
   • Smluvní údaje
    • údaj o případném stupni invalidity;
   • Audiovizuální údaje
    • údaje zachycené formou audiovizuálních záznamů, zejména fotografie či video záznamy;
   • IP adresu
    • údaje o službách dodaných Vám ze strany Společnosti, o souvisejících požadavcích, stížnostech, včetně údaje o Vaší komunikaci se Společností a další související údaje, dále sem spadají i případné údaje o vzájemných nárocích mezi Vámi a Společností;
   • Další údaje
    • je možné, že o Vás zpracováváme i další osobní údaje zde výslovně neuvedené, nicméně se v každém případě bude jednat o osobní údaje nezbytné pro plnění účelů uvedených v tomto Memorandu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zdroje zpracovávaných osobních údajů
  • Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údaje jste Vy osobně (např. když s Vámi uzavíráme smlouvu). Vaše osobní údaje dále získáváme z veřejně dostupných veřejných seznamů, rejstříků a registrů (např. obchodní rejstřík či živnostenský rejstřík).
  • Dalším zdrojem Vašich osobních údajů jsou cookies v souvislosti s Vaší aktivitou na našich webových stránkách.
 2. Právní důvody a účely zpracování osobních údajů
  • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních důvodů: (i) z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a Vaší osobou, (ii) z důvodu plnění právní povinnosti stanovené Společnosti právními předpisy, (iii) z důvodu oprávněných zájmů Společnosti, (iv) pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, tak rovněž na základě Vašeho souhlasu, a (v) ve výjimečných situacích můžeme zpracovávat osobní údaje též z důvodu ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.
  • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely zpracování osobních údajů uvedené v tomto článku. Pokud bychom v budoucnu zpracovávali Vaše osobní údaje pro jiné než níže uvedené účely, budeme Vás o tom vhodným způsobem předem informovat.
  • Pokud Vás zajímá konkrétní právní titul týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit.
  • Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou
   • Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, je zpracování Vašich osobních údajů založeno především na této smlouvě (např. smlouvě o poskytování sociální služby). Bez zpracování těchto Vašich osobních údajů by vůbec nebylo možno zmíněnou smlouvu uzavřít a následně ji plnit (tj. poskytovat Vám sjednané služby).
   • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účel/y:
    • Smluvní agenda
     • Účel smluvní agendy zahrnuje zpracování osobních údajů pro účely uzavírání smluvních vztahů se Společností, jejich změn a ukončování (včetně předsmluvního vyjednávání), plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy, včetně vedení evidence o těchto smluvních vztazích a související komunikace mezi Vámi a Společností aj.
  • Zpracování osobních údajů z důvodu plnění právní povinnosti
   • Vaše osobní údaje zpracováváme dále proto, že to po nás vyžadují příslušné právní předpisy, například v rámci daňové a účetní agendy či v rámci archivnictví.
    • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:
     • Daňová agenda
      • V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely daňové agendy, tedy pro účely přípravy, zpracování a podávání daňových přiznání, daňových hlášení a jiných daňových výkazů, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených daňovými předpisy.
     • Účetní agenda
      • Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vedení účetnictví a provádění účetních auditů, plnění registračních a evidenčních povinností, plnění povinností v souvislosti s výkaznictvím, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených účetními předpisy.
     • Archivnictví
      • Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely plnění archivačních povinností stanovených příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, daňovými předpisy či účetními předpisy.
     • Audity
      • Zpracování osobních údajů za účelem umožnění provádění povinných auditů ve Společnosti např. účetní, daňové aj..
     • Součinnost s orgány veřejné moci
      • Zpracování osobních údajů za účelem poskytování povinných informací orgánům veřejné moci, např. orgánům činným v trestním řízení, finanční správě aj., pokud jsou součástí informací, které jsme povinni těmto orgánům poskytnout.
  • Zpracování osobních údajů pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů (nebo jiné fyzické osoby)
   • Vaše osobní údaje dále zpracováváme, pokud je to nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů nebo ochranu životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby. Zpracování tak probíhá za účelem předejití vzniku újmy na životě Vás nebo jiné fyzické osoby.
  • Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů
   • Vaše osobní údaje dále zpracováváme též na základě tzv. oprávněných zájmů Společnosti, to však vždy pouze za podmínky, že před těmito oprávněnými zájmy nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.
   • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:
    • Efektivní řízení a správa Společnosti
     • V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely zajištění efektivního řízení a správy Společnosti, tedy zejména pro účely organizace a řízení Společnosti, stanovení a realizace cílů Společnosti a zajištění administrativních procesů v rámci Společnosti.
     • Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na dodržování všech právních předpisů a interních předpisů Společnosti a současně zájem Společnosti na efektivním řízení.
    • Marketing, propagace a reklam
     • Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely propagace Společnosti a jejích služeb, tedy zasílání novoročních PF a blahopřání a newsletter(ů).
     • Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na zvýšení renomé Společnosti a informování o jejích službách, a to za účelem udržení a rozšíření klientské základny Společnosti.
    • Komunikace a vztahy s obchodními partnery Společnosti
     • Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely komunikace s obchodními partnery Společnosti, která se netýká přímo plnění smluvních povinností.
     • Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na komunikaci zaměstnanců Společnosti s třetími osobami, zejména obchodními partnery, a to nejen v rámci smluvní agendy Společnosti.
    • Ochrana právních zájmů Společnosti
     • V rámci této agendy se jedná o zpracování osobních údajů v souvislosti s ochranou právních nároků a právem chráněných zájmů Společnosti, ať již jde o případy, kdy Společnost uplatňuje nároky vůči Vám či třetím osobám, nebo případy, kdy se Společnost naopak brání proti nárokům uplatněným Vámi či třetími osobami, a to mimosoudní, soudní či exekuční cestou.
     • Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na ochraně svých práv a zájmů, tedy na vymáhání nároků Společnosti vůči třetím osobám a na zajištění obrany Společnosti proti nárokům uplatněným vůči ní.
    • Pojistná agenda
     • Tímto se rozumí zpracování osobních údajů pro účely uplatnění pojistných nároků vůči pojišťovně, ať již v souvislosti s pojistnou událostí způsobenou Vámi nebo Vám.
     • Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na uplatnění pojistky (a jakýchkoliv nároků) vůči pojišťovně.
    • Bezpečnost a ochrana
     • Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely zajištění bezpečnosti ve Společnosti včetně IT a síťové bezpečnosti a ochrany majetku Společnosti a majetku dalších osob. Za tímto účelem je Společnost vybavena zabezpečovacími systémy v podobě evidence přístupu prostor do Společnosti.
     • Oprávněným zájmem Společnosti je zde ochrana majetku Společnosti a třetích osob a zajištění bezpečnosti osob nacházejících se v prostorách Společnosti.
  • Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu
   • Vaše osobní údaje zpracováváme (můžeme zpracovávat) též na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, a to v případě, že nám Váš souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnete. V takovém případě pak zpracováváme dotčené osobní údaje pouze pro účely zpracování osobních údajů, pro které nám Váš souhlas poskytnete.
   • Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a máte tak právo Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat.
   • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu v případě některých cookies.
 3. Příjemci (kategorie příjemců) osobních údajů
  • Vaše osobní údaje jsou v souvislosti se shora uvedenými účely předávány třetím osobám, které jsou označovány jako příjemci osobních údajů. Jedná se o společnosti (či o fyzické osoby), se kterými Společnost spolupracuje buď jako se svými obchodními partery nebo při využívání služeb těchto společností, případně v rámci plnění svých zákonných povinností.
  • V souvislosti s poskytováním sociálních služeb mohou být Vaše osobní údaje předávány osobám, které sami určíte (popř. zákonným zástupcům).
  • Naše Společnost krom svých zaměstnanců spolupracuje i s dalšími osobami poskytující sociální péči dle Zákona o sociálních službách a dále s pracovníky ve zdravotnictví – tj. zejména lékaři se širokým spektrem specializace a nelékařští zdravotnictví pracovníci. Všichni tito pracovníci sociálních a zdravotních služeb jsou vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti.
  • Dále může Společnost Vaše osobní údaje předat poradcům v oblasti právní, účetní a daňové agendy, orgánům státní správy, bankám či pojišťován nebo jiným subjektům, je-li to nezbytné.
 4. Doba uložení (zpracování) osobních údajů
  • Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů.
  • V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu určenou právními předpisy, a to zejména Zákonem o sociální službě, daňovými a účetními předpisy.
  • V případě plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Společností a dále následujících 10 let po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči Vám či z Vaší strany vůči Společnosti.
  • V případě našich oprávněných zájmů, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu existence smluvního vztahu (neexistuje-li jiný důvod zpracování osobních údajů a po dobu výkonu ochrany právních zájmů Společnosti (obecně 10 let skončení smluvního vztahu).  V případě oprávněného zájmu Bezpečnost a ochrana, tj. sběru dat v rámci kamerového systému, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 7 dnů.
  • V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

VAŠE PRÁVA 

 1. Obecné informace
  • Tato část Memoranda obsahuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů prováděném Společností nebo pro Společnost.
 2. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  • V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to kterýmkoliv způsobem uvedeným níže.
  • Váš souhlas můžete odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování.
  • Souhlas s prezentací fotografie na webových stránkách či jiných tištěných PR materiálech společnosti – bez odvolání souhlasu platí i po ukončení spolupráce.
 3. Právo na přístup k osobním údajům
  • Máte právo získat od Společnosti potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv.
  • V případě, že Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům a právo na poskytnutí informací uvedených v tomto Memorandu.
  • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům Vám poskytneme tím způsobem, že Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí první kopie je bezplatné. Za poskytnutí dalších kopií na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek (s přihlédnutím k vynaloženým administrativním nákladům).
  • Výše uvedená potvrzení, informace a kopie Vám budou Společností poskytnuty písemně či v elektronické formě. Jestliže však podáte žádost v elektronické formě, budou Vám potvrzení, informace a kopie poskytnuty v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný způsob.
 4. Právo na opravu a doplnění osobních údajů
  • Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
  • Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, a to v případě, že:
   • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly Společností shromážděny nebo jinak zpracovány;
   • odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Vaše osobní zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování vašich osobních údajů;
   • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a současně nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
   • osobní údaje byly z naší strany zpracovány protiprávně; nebo
   • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimž jsme vázáni.
  • V případě uplatnění práva na výmaz a splnění podmínek pro tento výmaz Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bychom Vaše osobní údaje potřebovali pro plnění právní povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků či pro účely archivace.
  • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimž jsme vázáni.
 1. Právo na omezení zpracování
  • Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
   • budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
   • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití;
   • Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
   • vznesete námitku proti zpracování, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
  • V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, Společností zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
  • V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, budeme Vás informovat o případném zrušení omezení zpracování.
 1. Právo na přenositelnost údajů
  • Máte právo po nás vyžadovat, abychom předali Vaše osobní údaje (které jste nám sami poskytli) jinému správci (tj. společnosti, kterou si sami určíte), to však pouze v následujících případech:
   • zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou; a (současně)
   • zpracování je Společností prováděno automatizovaně.
 1. Právo vznést námitku
  • Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na Vašem oprávněném zájmu.
  • V případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže (a) bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (b) by to bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 2. Právo podat stížnost u dozorového orgánu
  • V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či nevyhoví-li Společnost vaší žádosti týkající se Vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů.
  • Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů i bez předchozí žádosti adresované Společnosti.
  • Nevyhoví-li Úřad na ochranu osobních údajů Vaší stížnosti, případně se jí vůbec nebude zabývat nebo nebude-li Vás informovat do tří měsíců o pokroku v řešení Vaší stížnosti, máte proti takovému postupu Úřadu na ochranu osobních údajů právo na soudní ochranu.
 3. Právo na soudní ochranu
  • V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu.

ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 1. Způsob uplatňování práv subjektů údajů
  • Vaše žádosti ve věci jakýchkoliv Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společností (dále jen „Žádost(i)“) můžete uplatnit u Společnosti prostřednictvím emailové adresy ilona.knezinkova@uagaty.cz.
 2. Vyřizování žádostí subjektů údajů
  • Bezúplatnost vyřizování Žádosti
   • Není-li v tomto Memorandu výslovně uvedeno jinak, je vyřizování Vašich Žádostí a přijímání jakýchkoliv následných opatření prováděno bezúplatně.
  • Náležitosti Žádosti
   • Z Vaší Žádosti musí být zřejmé, že tuto Žádost činíte Vy, a o co Společnost žádáte. Společnost od Vás může požadovat bližší konkretizaci Žádosti či jejích důvodů.
  • Přijetí Žádosti subjektu údajů
   • Bude-li Vaše Žádost podána [prostřednictvím e-mailové pošty či webového formuláře], bude Vám její přijetí bez zbytečného odkladu potvrzeno Společností, a to v závislosti na způsobu podání Žádosti e-mailovou poštou či jiným vhodným způsobem.
  • Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti
   • Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti (zejména opakující se Žádosti) mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem (s ohledem na administrativní náklady) či odmítnuty.
  • Vyřízení Žádosti subjektu údajů
   • Žádosti jsou vyřizovány bezodkladně a v každém případě do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Žádosti.
   • Ve výjimečných případech (zejména s ohledem na složitost či počet všech vyřizovaných Žádostí) může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně o další dva (2) měsíce. O takovém výjimečném prodloužení lhůty k vyřízení Žádosti Vás budeme informovat, a to nejpozději ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Vaší Žádosti, a to společně s důvody pro takový odklad.
   • V případě odmítnutí Vašeho požadavku Vás budeme o tomto informovat a rovněž Vás budeme informovat o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Prvotřídní péče je naše priorita