Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty

O nás

 • Posláním sociálních služeb Domu u Agáty s.r.o. je poskytnout příjemné důstojné prostředí s komplexem služeb klientům, kteří s ohledem na jejich věk a zdravotní stav potřebují pomoc druhé osoby při zajištění svých životních potřeb s cílem zachovat a rozvíjet  soběstačnost klientů, jejich společenské návyky a dovednosti, aby si mohli v co možná největší míře zachovat takový způsob života, na který byli zvyklí ze svých domovů.
 • Dům u Agáty usiluje o individuální přístup ke klientům s důrazem na rozvoj samostatnosti, zachování sociálních vztahů a využití dostupnosti okolního společenství. Cílem je dosažení kvalitního a běžného způsobu života.

Cílová skupina

 • Senioři nad 65 let věku se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby

 • Senioři nad 65 let věku, kteří z rodinných důvodů potřebují ubytování na přechodnou dobu a jsou závislé na pomoci druhé osoby

 • Osoby se zdravotním postižením nad 25 let, které jsou závislé na nepřetržité pomoci druhé osoby

Zásady poskytování služby

 • Zajistit klientům vhodné podmínky k důstojnému životu

 • Poskytnout klientům kvalitní a důstojný pobyt se zabezpečením jejich potřeb

 • Respektovat práva a svobodnou volbu klientů

 • V co možná největší míře podpořit klienty k samostatnosti a soběstačnosti

 • Podporovat klienty k aktivizaci a pomoci jim udržet jejich fyzické a psychické schopnosti

 • Zapojovat klienty do okolní společnosti, aby využívali běžně dostupné služby a žili obvyklým životem jako jejich vrstevníci

 • Poskytovat služby v souladu s individuálním přáním klienta a objektivní potřebou péče a vytvořit tak služby na míru pro každého klienta

 • Poskytnout klientovi pocit bezpečí, pomoc a motivaci při překovávání obtížné sociální situace

 • Zapojit klienta do rozhodování o průběhu služby

 • Motivovat rodinu ke spolupráci s personálem při péči o klienta

 • Důstojně doprovázet klienta do konce života na základě principů paliativní péče

 • Zajistit optimální počet personálu, jejich profesní rozvoj a lidský přístup

 • Spolupracovat s dalšími organizacemi v zájmu klientů

Důvody vylučující poskytnutí, ukončení nebo přerušení poskytované služby

 • Zdravotní stav, který vyžaduje poskytování péče v ústavním zdravotnickém zařízení

 • Akutní i chronické infekční onemocnění (střevní, kožní, respirační aj.)

 • Duševní onemocnění, které vylučuje pobyt na otevřeném oddělení DuA

 • Poruchy osobnosti s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, jejichž chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu

 • Závislost na alkoholu a psychotropních látkách

 • Opakované porušování Ubytovacího řádu