Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty Dům U Agáty

Naše služby

Dům u Agáty s.r.o. nabízí sociální služby lidem se sníženou soběstačností, kteří již nevyžadují pobyt na zdravotním lůžku, ale jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Dům u Agáty s.r.o. poskytuje registrovanou sociální službou podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách:

§44 – Odlehčovací pobytové služby pro osoby se sníženou soběstačností z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí

§48 – Domov pro osoby se zdravotním postižením pro osoby se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

§49 – Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodů věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Sociální služba je klientům poskytována s ohledem na jejich individuální vlastnosti, schopnosti a s ohledem na jejich zdravotní stav.

S klienty Domu u Agáty jsou vypracovány individuální plány péče, na jejichž vytvoření se podílejí sestry, pečovatelé, ergoterapeut, rehabilitační i aktivizační pracovníci, samotný klient a v případě potřeby i rodina klienta. Klient si stanoví své osobní cíle, které vycházejí z jeho možností a schopností. Tyto cíle musí být konkrétní, pro klienta významné a reálně dosažitelné. Následně je klientovi přidělený klíčový pracovník, který vede klientovu osobní domumentaci, dohlíží na plnění stanovených cílů klienta a zároveň je i jeho osobním důvěrníkem.

Profesionální tým zdravotních sester a pečovatelů zajišťuje klientům Domu u Agáty nepřetržitou 24 hodinovou službu.

Sestry

Poskytují našim klientům všestrannou ošetřovatelskou a přiměřenou rehabilitační péči. Podávají a dávkují léky klientům, které stanoví praktický či odborný lékař klienta a následně kontrolují medikaci klientů.

Pečovatelé

Zajišťují pro naše klienty přímou obslužnou péči. Vedou je k soběstačnosti, ale zároveň jim pomáhají v situacích, kdy je jejich pomoc a podpora nezbytná. Pomáhají lidem při hygieně, pohybu, stravování a dohlížejí na jejich pitný režim. Aktivně zapojují klienty do denních činností v rámci jejich individuálních přání, potřeb a osobních zájmů.

Lékař

V objektu lékař není. Běžnou lékařskou péči pro registrované klienty zajišťuje praktická lékařka ze Zdravotního střediska Řeporyje, které stojí vedle Domu u Agáty. Ve zmíněném středisku ordinují také stomatologové, psychiatr a fyzioterapeut. Odbornou lékařskou péči zajišťují lékaři příslušných odborností na základě doporučení ošetřujícího lékaře klienta. Akutní lékařskou pomoc řešíme prostřednictvím zdravotnické záchranné služby.

Ergoterapie a ošetřovatelská rehabilitace

Ergoterapie i ošetřovatelská rehabilitace probíhají denně a to s ohledem na potřeby každého jednotlivého klienta. Dopolední skupinové zdravotní cvičení na židlích přispívá k udržení a rozvíjení fyzické kondice klientů. Individuální ergoterapie a ošetřovatelská rehabilitace jsou zaměřeny na  potřeby každého jednotlivého klienta a věnují se zejména nácviku chůze, jemné i hrubé motorice a nácviku denních činností potřebných pro běžný život člověka a podporují jeho co možná nejdelší soběstačnost. Klienti využívají pohybový terapeutický přístroj motomed, který procvičuje horní i dolní končetiny. Klienti tak mohou s podporou motoru trénovat svalovou sílu. Pohyby jsou podobné jízdě na kole.

Denní aktivity

Denní aktivizace klientů je základní součástí naší komplexní péče. Naším hlavním cílem je, aby naši klienti mohli zůstat co nejdéle soběstační. Zaměřujeme se zejména na nácvik běžných denních činností a zároveň se snažíme podporovat aktivizaci všech našich klientů, která je nedílnou součástí zdravého stárnutí. V rámci aktivizace nabízíme našim klientům pestré denní činnosti které je baví, jsou pro ně významné, smysluplné a něčím blízké a samotná činnost jim přináší radost a potěšení.Tělesné i duševní aktivity našich klientů se odvíjí od jejich zájmů, potřeb a přání.

  • Služby externích specialistů 
Logopedie
Logopedie, pokud je předepsána od lékaře, je zcela hrazena pojišťovnou. Zajišťuje je ji klinická logopedka, která dochází jednou za čtrnáct dní v úterý.
 
  • Kontraindikace k přijetí:

- potřeba stálé lékařské péče
- potřeba specializované psychiatrické péče včetně Alzheimerovy choroby
- demence, která vylučuje pobyt na otevřeném oddělení
- nepřizpůsobivé a konfliktní jednání, chování které znemožňuje
  klidné soužití v kolektivu
- závislost na alkoholu či jiných návykových látkách, která vyžaduje specifický
  přístup personálu
- infekční a parazitární choroba všech druhů a stádií, při kterých nemocný
  může být zdrojem nákazy